Nyereményjáték szabályzat

BMW Meetup 14. Soltvadkerti BMW találkozó Nyereményjáték hivatalos Szabályzata

  1. Az RCS Power Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert, Szőlő u.66., cégjegyzékszám: 03-09-131492/4., adószám: 26263898‐2-03), mint az alábbi Játék (a továbbiakban: Játék) Szervezője (a továbbiakban: Szervező) kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 14. életévüket betöltött, a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a 3. pontban megjelölt karszalagos bérletet vásárolnak az RCS Power Kft.-től és 4. Pont szerint regisztrálnak a BMW Meetup 14. Soltvadkerti BMW találkozó (a továbbiakban: Rendezvény) során, továbbá a vásárolt karszalagot sértetlenül, zárógyűrűvel rögzítve fel tudják mutatni a regisztráció és a sorsolás idején. A Játékos regisztrációjával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen Játék Szabályzatát kimerítően, minden rendelkezésre kiterjedően.
  2. A Játékból ki vannak zárva a RCS Power Kft. tulajdonosai, munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
  3. A Játékban a 2018. augusztus 10-14. között megrendezésre kerülő Rendezvényen való részvételre jogosító teljes árú bérletet vásárlók vehetnek részt, amelyet az egyedi sorszámos karszalag igazol.
  4. A játékban a részvétel feltétele a regisztráció. A Játékra regisztrálni 2018. augusztus 10-14-ig minden nap 10 és 18 óra között lehet a kijelölt standon. A regisztráció során a Játékos megadja az azonosításához szükséges saját személyes adatait (név, cím, e-mail, telefonszám). A szervező a regisztráció alkalmával ellenőrzi a karszalagot.
  5. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi üzleti célú juttatás kiosztásra/kisorsolásra kerül az eredményesen regisztráló Játékosok között.
  6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

6.1. A Játékban kizárólag a promócióban részt vevő karszalag bemutatásával egyidejűleg lehet regisztrálni. A Játékos egyszer jogosult a Játékban regisztrálni a kijelölt standon. Amennyiben a Játékos többször regisztrálna, úgy a Szervező csak az első érvényes regisztrációt fogadja el. A további, ugyanazon karszalag alapján történő regisztrációkat a Szervező kiszűri, és a Játék során további regisztrációként nem veszi figyelembe.

6.2. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elírás, technikai hiba, olvashatatlan írás, stb. miatt – nem valós regisztrációk érvénytelenek, és azok nem kerülnek  figyelembe vételre a Játékban. Azok a regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

6.3. A Játékos köteles a felhelyezett karszalagot a sorsolás időpontjáig sértetlenül megőrizni. Az üzleti célú juttatások átvételének feltétele a karszalag bemutatása nyertesség esetén a sorsoláskor a Szervező részére. A Szervező fenntartja a jogot, hogy csak eredeti és sértetlen karszalagot fogad el! Amennyiben a karszalag sérült, a csuklóról eltávolították, vagy eredetisége kétségbe vonható, a Szervező jogosult a Játékost a Játékból utólag is kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált karszalagok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő karszalagok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel  kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező egyoldalú döntése az irányadó. A Szervező a karszalagok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a karszalag tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, aki a karszalagot sértetlenül, zárógyűrűvel rögzítve csuklóján felmutatja.

6.4. A Szervező a legnagyobb gondossággal jár el a gyűjtött regisztrációk nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállal bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni‐ és nem vagyoni hátrányokért.

6.5. A regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja a Szervező egyoldalú döntése alapján.

  1. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS

7.1. A Játékban az érvényesen regisztráló Játékosok az alábbi üzleti célú juttatásokat nyerhetik meg.

Fődíj: 1 db 2.000.000 Ft értékű használt BMW 320 CI kabrió személygépkocsi, amely a Rendezvény során kiállításra kerül.

További díjak:

3 db 50.000 Ft értékű Chiptuning szolgáltatás
3 db Back2Bag táska 34.900, 19.900, 32.900 Ft értékben
1 db 50.000 Ft értékű VEMS “Wideband lambda” műszer
1 db 120.000 Ft értékű Berg Toys BMW gokart

 

7.2. A sorsolásra a Rendezvényen, 2018. augusztus 14-én 14.00 órakor, a regisztráló játékosok nevének kihúzásával, közjegyző jelenlétében kerül sor. A sorsolás nyilvános.

 1. A Játékban egy Játékos egyetlen üzleti juttatás megnyerésére jogosult.
 2. A nyertesek nevét a Szervező a nyilvános sorsoláson közli. A nyertesek nevük elhangzásától számított 3 percen belül kötelesek jelentkezni, ellenkező esetben elveszítik jogukat a nyereményre, és a Szervező az üzleti célú juttatást újra kisorsolja. Az üzleti jutattás átadása során Szervező ellenőrzi a nyertes személyazonosságát, és a játékra jogosító karszalag sértetlen meglétét.
 3. A Játékról részletes információk a www.rcs.hu, illetve a www.facebook.com/racingclubsoltvadkert/ weboldalon érhetők el.
 4. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében az Adatvédelmi Szabályzat szerint kezelje.
 5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot -­‐ így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály  módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján -­‐ indokolt esetben bármikor  megváltoztathassa. Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú  döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos  jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel  kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Soltvadkert, 2018. május 15.

 

A nyereményjáték promóciós oldala