Varázsdoboz

Beszédkorrektor

Az elsõ hangingerek érzékelése már az anyaméhben megtörténik. A beszéd fejlõdése az elsõ hangok utánzásakor, kiejtésekor kezdõdik, és - egy viszonylag gyors és intenzív életszakasz, a kisgyerekkor lezárását követõen - egy életen át folytatódik.

A szép, tiszta beszéd kialakulásának elsõ állomása a szülõi ház. A gyerekek minden viselkedési mintát "leutánoznak", így a beszédet, a kiejtési mintákat is. A Varázsdoboz célja, hogy segítse a gyerekeket a helyes spontán beszédhez szükséges készségek elsajátításában.

A Varázsdoboz a beszédfelismerés technikáján alapszik, a program adatbázisában eltárolt etalon alapján dönti el a kiejtett hang, szó, stb. helyességét. A különbözõ hangminták vizuális rásegítéssel késztetik a kicsiket a képi információk megfogalmazására, kifejezésére (audiovizuális biofeedback).

A program az általános beszédjellemzõk, mint a hangosság, hangmagasság, ritmus, hanglejtés, hangszín gyakorlására mellett fõleg a sziszegõk és magánhangzók kialakítására, gyakorlására alkalmas.

Az Elõkészítés címszó alatt olyan általános beszédjellemzõket (szupraszegmentumokat) állíthatunk be a gyermekeknél, amelyek az egyes beszédhangoktól függetlenek, viszont a természetes beszéd kialakításának alapparaméterei. Ilyenek a hangerõ, a ritmus, a hangszín, az alaphang.

Hangerõgyakorlatok

A helyes hangerõ az egyik legkritikusabb probléma a nagyothalló gyermekeknél, de az ép hallóak esetében is nagyon hasznos látni, hogy a gyermek hogyan tudja vezérelni a hangja erõsségének változtatásával a látott hangképet.

Ritmusgyakorlatok

A beszéd folyamatában a különbözõ erõsségû nyomatékok, hangsúlyok megjelenését a mondatok tartalma, érzelmi túlfeszítettsége, és ritmikai elhelyezkedése határozza meg. Ritmikai gyakorlatokra jól használható a beszédenergia idõbeli változásának kirajzolása

Spektrum gyakorlatok

Többnyire egyszerû állathangutánzó gyakorlatok. Szerepük az, hogy hangutánzás során rájöjjenek a gyerekek arra, hogy ha más hangot képeznek, vagyis másképp helyezik el a hangképzõ szerveiket, akkor a képernyõn a hangszínképet mutató görbe alakja is más. Helyes hangképzéskor a görbe alakja megközelíti az állatokból kirajzolt görbe alakját.

Zönge gyakorlása

A helyes hangfekvés beállítására szükség van több szempontból is. Elõször a természetes hangzás elérése miatt fontos, másodszor a természetellenesen magas hangfekvés gyors hangkifáradást, majd esetleg biológiai elváltozást eredményezhet. A zönge gyakorlatok két csoportból állnak, az alaphang magasság gyakorlásából és a zöngés-zöngétlen hangképzés gyakorlásából.

Beszédhang kialakításakor egy hang megformálását a helyes artikuláció beállításával célszerû kezdeni.

Artikulációs ábrák

Ebben a gyakorlatban megmutathatjuk a gyermeknek a kialakítandó hang esetében a hangképzõ szervek: a száj, a nyelv, a fogak stb. helyes elhelyezkedését.

Kitartott hang gyakorlása Miután beállítottuk a helyes artikulációt, próbáljuk a hangot önmagában hosszan kiejtetni. Ebben a gyakorlatban spektrumot mérünk.

Gyakorlás hangkapcsolatokban, szavakban, mondatokban

A gyakorlat eléréséhez ki kell választani, hogy mely hangot milyen pozícióban és milyen másik hangokkal kötve kívánjuk gyakoroltatni. A gyakorlat kiválasztásakor a hangkapcsolat spektrogramja megjelenik a képernyõ felsõ részén. A kimondott szótag képe a képernyõ alsó részén jelenik meg. A cél az, hogy a képernyõ felsõ és alsó felében megjelenõ ábra minél jobban hasonlítson egymásra.

Gyakorlás szópárokban

Automatikus visszajelzés Gyakorláskor a gyermek a pedagógus segítségével, majd önállóan dönti el, hogy a gyakorlandó szótagot, szót helyesen ejtette-e ki, vagy nem. A programban lehetõség van automatikus értékelésre. Ez az automatikus visszajelzés segíti a gyakorlót a kimondott szó helyességének megítélésében

Hanglejtés

A beszéd alaphangjának relatív változása a hanglejtés. A viszonyítási alap az elsõ szótag magánhangzójának hangmagassága.

Szabad gyakorlás

A használat során mindig felmerülhet olyan gyakorlat, ami elõre nincs a rendszerbe beépítve, de a felhasználó oktató kívánatosnak tartaná a használatát. Itt lehet új hangcsoportokat, például a nazális hangokat gyakorolni, vagy olyan új szavakat, mondatokat, amelyek a program szótárában nincsenek benne.

A Napló lehetõséget nyújt a gyermekek adatainak rögzítésére, problémáik leírására, valamint a gyermekek fejlõdésének ellenõrzésére, dokumentálására.

A Varázsdoboz egy általános beszédfejlesztõ segédeszköz, ahol a felhasználó, a szülõ vagy a pedagógus egyéni ötletei hozzájárulnak a felhasználás színesítéséhez. A pedagógus oktatása annál hatékonyabb lesz, minél változatosabban tudja ezt a multiszenzoros módszert általános tematikájába belefoglalni.

A Varázsdoboz egy IBM PC-kompatibilis számítógépen futó beszédoktató rendszer, amely segítséget nyújt éphalló, beszédhibás, valamint nagyothalló gyermekek és felnottek helyes beszédképzésének kialakításában. A kiejtés és beszédfejlesztés során a gyermekek artikulációs bázisának megteremtésében, a magyar beszédhangok helyes kiejtésének kialakításában, rögzítésében és automatizálásában ad intenzív segítséget. Lehetoséget nyújt továbbá az alapveto, általános beszédjellemzok helyes kialakítására, gyakorlására is. Ilyen jellemzok a hangosság, hangmagasság, ritmus, hanglejtés, hangszín.

Alkalmazási területek:

További információk:Elõlap árlista Referencia Lista Személyes kapcsolat Vissza
[Elõlap] [árlista] [Adatlap] [Támogatóink] [Referencia lista] [Demo] [Letöltés] [Személyes kapcsolat] [Vissza]

Robot Control Software Kft. Úrbéres u. 62/A., Budapest, 1028 Hungary; Tel/Fax:+36-1 275-8059 Mobil:+36-20 801-7051