Promóciós játék szabályzat

18. RCS Meetup – BMW találkozó Promóciós játék hivatalos Szabályzata

1. Az RCS Power Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert, Szőlő u. 66., cégjegyzékszám: 03-09-131492/4., adószám: 26263898‐2-03), mint az alábbi Játék (a továbbiakban: Játék) Szervezője (a továbbiakban: Szervező) kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 14. életévüket betöltött, a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a 3. pontban megjelölt karszalagos bérletet vásárolnak az RCS Power Kft.-től és 4. Pont szerint regisztrálnak a RCS Meetup 18. RCS Meetup BMW találkozó (a továbbiakban: Rendezvény) során, továbbá a vásárolt karszalagot sértetlenül (olvasható sorszámmal), zárógyűrűvel rögzítve a csuklójukon fel tudják mutatni a regisztráció és a sorsolás idején. A Játékos regisztrációjával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen Játék Szabályzatát kimerítően, minden rendelkezésre kiterjedően.

2. A Játékból ki vannak zárva a RCS Power Kft. tulajdonosai, munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá azon meghívott vendégek, akik a bérlethez térítés nélkül jutottak hozzá.

3. A Játékban a 2022. jún. 15-19. között megrendezésre kerülő Rendezvényen való részvételre jogosító bérletet vásárlók vehetnek részt, amelyet az egyedi sorszámos karszalag igazol. A napijegyek és egyéb belépésre jogosító karszalagok nem jogosítanak részvételre a nyereményjátékban.

4. A játékban a részvétel feltétele a regisztráció. A Játékra regisztrálni a helyszínen kijelölt “INFORMÁCIÓ” pultnál lehet,  2022. jún. 15-17  10- 20h között, valamint 2022. jún. 18-án 10-15 óráig. A regisztráció során a Játékos megadja az azonosításához szükséges saját személyes adatait (név, cím, e-mail, telefonszám). A szervező a regisztráció alkalmával ellenőrzi a karszalagot.

5. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi üzleti célú juttatás kiosztásra/kisorsolásra kerül az eredményesen regisztráló Játékosok között.

6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

6.1. A Játékban kizárólag a promócióban részt vevő karszalag bemutatásával egyidejűleg lehet regisztrálni. A Játékos a karszalag vásárlásával egyszeri jogosultságot szerez. A Játékba regisztrálni a kijelölt standon lehet. A játékosnak a nyerési esélyének növelésére van lehetősége  az RCS Power Kft. által üzemeltetett RCS SHOP-ban, a találkozó ideje alatt történő vásárlásokkal: Minden, a helyszíni RCS SHOP-ban kifizetett vásárlás után 5000Ft-onként jár egy plusz nyeremény regisztrációs lap, ami azonos nyerési esélyt jelent, mint a karszalag birtoklásával szerzett regisztráció.  Az RCS SHOP-ban történő vásárlással kizárólag az érvényes bérlettel (és karszalaggal) rendelkezők kapnak további nyereményre jogosító regisztrációs lapot.
Reprezentatív példa: a vendég a teljes árú bérlet (25.000Ft) megvásárlásával 1 db nyeremény regisztrációs lapra jogosult.  Ezt követően az RCS SHOP-ban 12.000Ft értékű vásárlással további 2 db regisztrációs lapot kap, így összesen 3 db regisztrációval jogosult részt venni a nyereményjátékban.

Fejenként maximálisan 5 regisztrációs lap tölthető ki és dobható be.

Amennyiben a Játékos fent leírt jogosultságánál többször regisztrálna, úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy csak az érvényes számú regisztrációt fogadja el, illetve a regisztrációval való visszaélés esetén Szervező jogosult a játékos összes szelvényét kizárni a játékból.

6.2. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elírás, technikai hiba, olvashatatlan írás, stb. miatt – nem valós regisztrációk érvénytelenek, és azok nem kerülnek  figyelembe vételre a Játékban. Azok a regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

6.3. A Játékos köteles a felhelyezett karszalagot a sorsolás időpontjáig sértetlenül a csuklóján megőrizni. Az üzleti célú juttatások átvételének feltétele a karszalag bemutatása nyertesség esetén a sorsoláskor a Szervező részére. A Szervező fenntartja a jogot, hogy csak eredeti és sértetlen karszalagot fogad el! Amennyiben a karszalag sérült, a csuklóról eltávolították, vagy eredetisége kétségbe vonható, a Szervező jogosult a Játékost a Játékból utólag is kizárni. Bármilyen módon hamisított, másolt vagy manipulált karszalagok és regisztrációs lapok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő karszalagok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel  kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező egyoldalú döntése az irányadó. A Szervező a karszalagok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a karszalag tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, aki a karszalagot sértetlenül, zárógyűrűvel rögzítve csuklóján felmutatja.

6.4. A Szervező a legnagyobb gondossággal jár el a gyűjtött regisztrációk nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállal bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni‐ és nem vagyoni hátrányokért.

6.5. A regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja a Szervező egyoldalú döntése alapján.

7. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS

7.1. A Játékban az érvényesen regisztráló Játékosok az alábbi üzleti célú juttatásokat nyerhetik meg.

Fődíj: 1 db 2.000.000 Ft értékű használt BMW (E53) X5 30D  személygépkocsi, amely a Rendezvény során kiállításra kerül.

További díjak:

2db 50.000Ft értékű chiptuning szolgáltatás.

7.2. A regisztrációs lapokat 2022. jún. 18-án 15 óráig van lehetőség kitölteni és bedobni az urnába.

7.3. A sorsolásra a Rendezvényen, 2022. jún. 18-án 18.00 órakor, a regisztráló játékosok nevének kihúzásával kerül sor. A sorsolás nyilvános. A sorsolás két szakaszból áll.  Az első szakaszban a fent megjelölt “további díjak” kihúzása történik, majd ezután a második szakaszban a Fődíj nyertesének szelvénye kerül kihúzásra. Az első szakaszban a kihúzott szelvények nem kerülnek vissza az urnába, azonban a második szakasz előtt minden már kihúzott szelvény újra az urnába kerül,  így a fődíjért minden érvényes regisztrációs szelvény – a korábban kihúzottak is – nyerési eséllyel indulnak.

8. A Játékban egy Játékos több üzleti juttatás megnyerésére jogosult, az érvényes regisztrációs szelvényeinek számának megfelelően.

9. A nyertesek nevét a Szervező a nyilvános sorsoláson közli. A nyertesek nevük elhangzásától számított 2 percen belül kötelesek jelentkezni, ellenkező esetben elveszítik jogukat a nyereményre, és a Szervező az üzleti célú juttatást újra kisorsolja. Az üzleti jutattás átadása során Szervező ellenőrzi a nyertes személyazonosságát, és a játékra jogosító karszalag sértetlen meglétét.

10. A Játékról részletes információk a www.rcs.hu, illetve a www.facebook.com/racingclubsoltvadkert/ weboldalon érhetők el.

11. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében az Adatvédelmi Szabályzat szerint kezelje,  azokat üzletszerzési céllal használja és a megnevezett adatkezelő partnereknek átadja. A Játékban részt vevők tudomásul veszik, hogy a sorsolás során kép és hangrögzítést végez a Szervező vagy annak megbízottja, mely során keletkezett felvételeket a késöbbiekben publikálhatja, promociós célra felhasználhatja.

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot -­‐ így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály  módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján -­‐ indokolt esetben bármikor  megváltoztathassa. Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú  döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos  jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel  kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Soltvadkert, 2022. június. 2.

 

A nyereményjáték promóciós oldala